Aviso legal

Lei dos servizos da sociedade da información (LSSI)

Cuevas y Cía., SA, responsable do sitio web, en diante Responsable, pon ao dispor dos usuarios o presente documento, co que pretende cumprir as obrigacións dispostas na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (LSSICE), BOE n º 166, así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, e comprométese á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

Todo usuario que acceda ao sitio web debe ser maior de 18 anos con suficiente capacidade legal para celebrar contratos. Cuevas y Cía., SA resérvase o dereito de modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista a obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios estas obrigacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web de Cuevas y Cía., SA.

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Nome de dominio: http://www.marronglace.com/
Nome comercial: CUEVAS Y CIA, SA
Denominación social: CUEVAS Y CIA, SA
NIF: A32000630
Domicilio social: Polígono Industrial San Cibrao Das Viñas. Calle Principal 1 , 32901 Ourense (OURENSE)
Teléfono: 988 383 822
enderezo-e: info@marronglace.com
Inscrita no Rexistro Mercantil de Ourense: tomo 66, libro 26, sección 3.ª, folio 151, inscrición 2.ª, folla 719

2. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web, incluíndo a título enunciativo, pero non limitativo a súa programación, a edición, a compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, os logotipos, o texto e/ou os gráficos, son propiedade do Responsable ou, se é o caso, dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, o uso, a explotación, a distribución e a comercialización requiren, en todo caso, da autorización escrita previa por parte do Responsable. Calquera uso non autorizado previamente considérase un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, os logotipos, o texto e/ou os gráficos alleos ao Responsable e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, e serán eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto a estes. O Responsable autoriza expresamente a que terceiros poidan redirixir directamente os contidos concretos do sitio web, e en todo caso redirixir ao sitio web principal de http://www.marronglace.com/.

O Responsable recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou ningunha responsabilidade sobre estes, como tampouco o respaldo, o patrocinio ou a recomendación pola súa parte.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do correo electrónico info@marronglace.com.

3. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

O Responsable exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

Uso de Cookies
Este sitio web de pode utilizar cookies técnicas (pequenos arquivos de información que o servidor lle envía ao computador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas teñen, en todo caso, carácter temporal, coa única finalidade de facer máis eficaz a navegación, e desaparecen ao terminar a sesión do usuario. En ningún caso, estas cookies proporcionan por si mesmas datos de carácter persoal e non se utilizarán para a súa recollida.

Mediante o uso de cookies tamén é posible que o servidor onde se atopa a web recoñeza o navegador utilizado polo usuario coa finalidade de que a navegación sexa máis sinxela, e permita, por exemplo, o acceso dos usuarios que se rexistraron previamente ás áreas, aos servizos, ás promocións ou aos concursos reservados exclusivamente a eles sen ter que rexistrarse en cada visita. Tamén se poden utilizar para medir a audiencia, os parámetros de tráfico, controlar o progreso e o número de entradas etc. Nestes casos as cookies son prescindibles tecnicamente, pero beneficiosas para o usuario. Este sitio web non instalará cookies prescindibles sen o consentimento previo do usuario.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser alertado da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu equipo. Por favor, consulte as instrucións do seu navegador para ampliar esta información.

Política de ligazóns
Desde o sitio web, é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o Responsable non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus respectivos sitios web, non asume ningún tipo de responsabilidade respecto aos devanditos contidos. En todo caso, procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procederá á retirada inmediata da redirección ao devandito sitio web, e porá en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O Responsable non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo, pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do Responsable. Con todo, e en cumprimento do disposto nos artigos 11 e 16 da LSSICE, ponse ao dispor de todos os usuarios, as autoridades e as forzas de seguridade, colaborando de forma activa na retirada ou, se é o caso, no bloqueo de todos aqueles contidos que poidan afectar ou contravir a lexislación nacional ou internacional, os dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase o notifique de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Con todo, o Responsable non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

Enderezos IP
Os servidores do sitio web poderán detectar de maneira automática o enderezo IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. O enderezo IP é un número asignado automaticamente a un computador cando este se conecta a Internet. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor debidamente rexistrado que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións unicamente estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servidores web, a orde de visitas, o punto de acceso etc.

4. LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvoltas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes. Os xulgados e tribunais máis próximos a Ourense serán competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso.