Condicións de compra

1. INTRODUCIÓN

1.1. As presentes condicións xerais de contratación, xunto coas condicións particulares que poidan establecerse, regularán expresamente as relacións xurdidas entre Cuevas y Cía., SA, con domicilio social en Polígono Industrial San Cibrao das Viñas C/1, n.º10 32901 Ourense (España) e con CIF A-32000630 e os terceiros que utilicen o portal de Internet http://www.marronglace.com (de aquí en diante o “Portal”), así como cos terceiros que contraten os produtos ofrecidos a través deste.

Cuevas y Cía., SA resérvase, en todo momento, o dereito para modificar unilateralmente, sen aviso previo, e en calquera momento a presentación e a configuración do Portal.

1.2. Estas foron elaboradas de conformidade coa normativa vixente na materia e, concretamente, de acordo co establecido nos seguintes textos legais:

Lei 34/2002 de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico.
Lei 7/1998 sobre condicións xerais de contratación.
Real decreto 1906/1999 polo que se regula a contratación telefónica ou electrónica con condicións xerais en desenvolvemento do artigo 5.3 da Lei 7/1998.
Lei 26/1984 xeral para a defensa dos consumidores e usuarios.
Lei 7/1996 de ordenación do comercio retallista.
Lei 59/2003, do 19 de decembro, sobre sinatura electrónica.
1.3. Pola utilización do Portal de http://www.marronglace.com/, vostede adquire a condición de Usuario. Tanto a visita como a utilización e/ou a adquisición de calquera dos produtos do Portal, supoñen a aceptación como Usuario, sen reservas de ningunha clase, a todas e cada unha de condicións xerais, así como, se é o caso, ás condicións particulares que, se é o caso, rexan a adquisición.

1.4. Cuevas y Cía., SA poderá, en todo momento e sen aviso previo, modificar as presentes condicións xerais, mediante a publicación das devanditas modificacións no Portal co fin de que poidan ser coñecidas polos Usuarios sempre antes da visita ao Portal ou á adquisición de calquera bens ofertados no Portal.

Se ten algunha pregunta relacionada coas condicións de compra ou a política de privacidade pode poñerse en contacto con nós a través do noso formulario de contacto.

2. USO DO NOSO SITIO WEB

As presentes Condicións son as únicas condicións aplicables ao uso deste sitio web e substitúen a calquera outra, salvo o consentimento previo expreso e por escrito do vendedor. Estas condicións son importantes tanto para vostede como para nós debido a que foron deseñadas para crear un acordo legalmente vinculante entre nós e protexer os seus dereitos como cliente e os nosos dereitos como empresa. Vostede declara que, ao facer o seu pedido, leu e acepta sen ningunha reserva as presentes condicións.

Vostede acepta que:

1. Soamente poderá facer vostede uso do sitio web para realizar consultas ou pedidos legalmente válidos.

2. Non poderá realizar ningún pedido especulativo, falso ou fraudulento. Se temos motivos razoables para considerar que se fixo un pedido desta índole estaremos autorizados a anulalo e informar as autoridades pertinentes.

3. Tamén se obriga vostede a facilitarnos de maneira certa e correcta o seu enderezo de correo electrónico, enderezo postal e/ou outros datos de contacto e consente que poderemos facer uso desta información para poñernos en contacto con vostede, se é necesario (ver a nosa declaración de privacidade).

4. Se non nos facilita vostede toda a información que necesitamos, non poderemos cursar o seu pedido.

Ao realizar un pedido a través deste sitio web, vostede garántenos que é maior de 18 anos e que ten capacidade legal para celebrar contratos vinculantes.

3. COMO SE FORMALIZA O CONTRATO

A presente información e os detalles contidos neste sitio web non constitúen unha oferta de venda, senón unha invitación para facer negocios. Non existirá ningún contrato entre vostede e nós en relación con ningún produto ata que o seu pedido fose expresamente aceptado por nós (mesmo se xa se lle fixo o cargo na súa conta). Se a súa oferta non é aceptada e xa se lle fixo algún cargo na súa conta, o seu importe seralle reintegrado na súa totalidade.

4. DISPOÑIBILIDADE DOS PRODUTOS

Todos os pedidos de produtos están suxeitos á súa dispoñibilidade e, neste sentido, se se producen dificultades en canto á súa subministración, ou se non quedan artigos en stock, reservámonos o dereito de facilitarlle información acerca de produtos substitutivos de calidade e valor igual ou superior que vostede poderá encargar. Se non desexa facer un pedido deses produtos substitutivos, devolverémoslle calquera cantidade que vostede puidese aboar.

5. NEGATIVA A TRAMITAR UN PEDIDO

Reservámonos o dereito de retirar calquera produto deste sitio web en calquera momento e/ou a quitar ou modificar calquera material ou contido deste. Aínda que faremos o posible para tramitar sempre todos os pedidos, pode haber circunstancias excepcionais que nos obriguen a rexeitar a tramitación dalgún pedido despois de enviar a confirmación de pedido, e reservámonos o dereito para facelo en calquera momento, á nosa soa discreción.

Non seremos responsables fronte a vostede ou fronte a calquera terceiro polo feito de retirar calquera produto deste sitio web, con independencia de se o devandito produto foi vendido ou non, quitar ou modificar calquera material ou contido do sitio web, ou por negarnos a tramitar un pedido unha vez que lle enviaramos a confirmación de pedido.

6. DEREITO A DESISTIR DA COMPRA

Se vostede está a contratar como consumidor, poderá desistir do contrato en calquera momento dentro do prazo de 15 (QUINCE) días naturais a partir da data de recepción dos produtos, para tales efectos considerarase a data de recepción aquela que se reflicta no albará de entrega asinado polo comprador. Neste caso, reembolsaráselle o prezo pagado por tales produtos de conformidade coa nosa política de cambios e devolucións (ver a cláusula 12).

O seu dereito para desistir do contrato será de aplicación exclusivamente a aqueles produtos que se devolvan nas mesmas condicións en que vostede os recibiu. Deberá incluír tamén todas as instrucións, documentos e envoltorios dos produtos. Non se fará ningún reembolso se o produto foi usado ou se sufriu algún dano, polo que deberá ser coidadoso co/os produto/s mentres estean na súa posesión.

Non terá vostede dereito a desistir do contrato cuxo obxecto sexa a subministración dos produtos seguintes:

Artigos personalizados
Por favor, trate con coidado razoable os produtos mentres estean na súa posesión e conserve as caixas e envoltorios orixinais para o caso de devolución.

Atopará máis detalles sobre este dereito recoñecido por lei, así como a explicación sobre como exercitalo na cláusula 12 das presentes condicións.

Esta disposición non afecta os dereitos recoñecidos ao consumidor pola lexislación vixente. Para exercer o dereito de desistencia deberá vostede notificarnos a: Cuevas y Cía., SA Polígono San Cibrao das Viñas C/1, n.º10 32901 Ourense Teléfono 988 383 822/ fax 988 221 452 Enderezo electrónico: info@marronglace.com. A súa decisión de desistir do contrato a través dunha declaración inequívoca (por exemplo unha carta enviada por correo postal ao enderezo mencionado anteriormente, fax ou enderezo electrónico). Poderá utilizar o modelo de formulario de desistencia que figura a continuación, aínda que o seu uso non é obrigatorio.

Modelo de formulario de desistencia:

Á atención de Cuevas y Cía., SA

Por medio deste documento comunícolle/comunicámoslle (*) que desisto do meu/desistimos do noso (*) contrato de venda do seguinte ben/prestación do seguinte servizo (*):
– Pedido o/recibido o (*)
– Nome do consumidor e usuario ou dos consumidores e usuarios.
– Domicilio do consumidor e usuario ou dos consumidores e usuarios.
– Sinatura do consumidor e usuario ou dos consumidores e usuarios (só se o presente formulario se presenta en papel).
– Data.

Para cumprir o prazo de desistencia, abonda con que a comunicación relativa ao exercicio pola súa banda deste dereito sexa enviada antes de que venza o prazo correspondente.

Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por su parte de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.

7. ENTREGA

Sen prexuízo do establecido na cláusula 4 anterior e salvo que se produzan circunstancias extraordinarias, intentaremos enviar o pedido dos produto/s relacionados na cesta da compra no tempo estipulado nas zonas de envío.

Se por algún motivo non puidésemos cumprir coa data de entrega, informarémolo desta circunstancia e darémoslle a opción de seguir adiante coa compra e estableceremos unha nova data de entrega ou ben anular o pedido co reembolso total do prezo pago. Teña en conta en calquera caso que non realizamos entregas os sábados nin domingos.

Para os efectos das presentes condicións, entenderase que se produciu a “entrega” ou que o/os produto/s foron “entregado/s” no momento de asinar a súa recepción no enderezo de entrega convido. O ámbito de entrega abarcaría a todos os países que conforman a unión europea a desde o 01/01/2017.

8. IMPOSIBILIDADE DE ENTREGA

Se nos resulta imposible efectuar a entrega, a axencia de transporte terá ben coidado o seu pedido. Deixarémoslle unha nota explicándolle onde se atopa o seu paquete e como facer para que lle sexa enviado de novo. Se non vai estar no lugar de entrega á hora convida, rogámoslle que se poña en contacto con nós para convir a entrega noutro día.

9. TRANSMISIÓN DO RISCO E A PROPIEDADE

Os riscos dos produtos serán ao seu cargo para partir do momento da súa entrega.

Vostede adquirirá a propiedade dos produtos cando recibamos o pago completo de todas as cantidades debidas en relación con estes, incluídos os gastos de envío, ou ben no momento da entrega (segundo a definición contida na cláusula 7), se esta tivese lugar nun momento posterior.

10. PREZO E PAGO

O prezo dos produtos será o que se estipule en cada momento no noso sitio web, salvo en caso de erro manifesto. A pesar de que intentamos asegurarnos de que todos os prezos que figuran na páxina son correctos, poden producirse erros. Se descubrísemos un erro no prezo dos produtos que vostede encargou, informarémoolo canto antes e darémoslle a opción de reconfirmar o seu pedido ao prezo correcto ou ben anulalo. Se non logramos poñernos en contacto con vostede, o pedido considerarase cancelado e devolveránselle integramente as cantidades que fosen aboadas.

Non estaremos obrigados a proporcionarlle o/os produto/s ao prezo inferior incorrecto (mesmo aínda que lle enviaramos a confirmación de envío), se o erro no prezo é obvio e inequívoco e puidese ser recoñecido de forma razoable por vostede como prezo incorrecto.

Os prezos da páxina web inclúen o IVE, pero exclúen os gastos de envío, que se engadirán ao importe total debido segundo se expón na nosa Guía de Compra.

Cuevas y Cía., SA non se fará cargo dos impostos especiais no lugar de destino do envío, aranceis ou demais gastos. Especificamente Cuevas y Cía., SA non se fará cargo do pago do IGIC Canario nin do arancel insular.

Os prezos poden cambiar en calquera momento, pero (salvo no establecido anteriormente) os posibles cambios non afectarán os pedidos con respecto aos que xa lle enviamos unha confirmación de envío.

Logo de facer as súas compras, todos os artigos que desexa comprar engadíronse á súa cesta e o paso seguinte será tramitar o pedido e efectuar o pago.

Unha vez efectuada a compra e no prazo máis breve posible, sempre antes de que transcorran trinta (30) días desde a execución da compra, o Departamento de Atención ao Cliente de Cuevas y Cía., SA remitiralle ao Usuario comprador, ao domicilio sinalado no formulario, a correspondente factura. A confirmación de pedido remitida por Cuevas y Cía., SA non terá validez como factura, só como comprobante de compra.

11. IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO

De conformidade coa normativa vixente, toda compra efectuada a través da sito web estará suxeita a imposto sobre o valor engadido (IVE), excepto as que teñan por destino Canarias, Ceuta e Melilla.

A este respecto e, de conformidade co capítulo I do título V da Directiva 2006/112 do Consello, do 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema común do IVE, as entregas entenderanse localizadas no Estado membro que conste no enderezo de entrega dos artigos. O IVE aplicable será o tipo legalmente vixente en cada Estado membro do destino dos artigos que se consignou en cada pedido.

Conforme á normativa aplicable en cada xurisdición, nas entregas de bens realizados en determinados países membros da Unión Europea a un destinatario empresario ou profesional, podería resultar de aplicación a regra de “investimento de suxeito pasivo” (artigo 194 da Directiva 2006/112) que implicaría a non repercusión de IVE por ITX E-Commerce Ireland Limited, sen prexuízo da obrigación do destinatario de autor repercutirse o imposto devindicado na operación.

Nos pedidos con destino a Canarias, Ceuta e Melilla, as entregas atoparíanse exentas de IVE por aplicación do disposto no artigo 146 da citada directiva, sen prexuízo da aplicación dos impostos e aranceis correspondentes conforme á normativa vixente en cada un deles.

12. POLÍTICA DE CAMBIOS E DEVOLUCIÓNS

12.1. Os cambios e devolucións de produtos adquiridos en http://www.marronglace.com suxeitaranse aos seguintes principios:

12.2. O prazo máximo para solicitar a devolución é de 15 (QUINCE) días naturais a partir da recepción do pedido por parte do cliente.

12.3. Para comezar o proceso de cambio ou devolución o cliente deberá remitir un correo electrónico a Cuevas y Cía., SA (atencionalcliente@marronglace.com) e indicará, no caso de devolución, o seu motivo e un código de conta corrente onde poidamos realizarlle unha transferencia a favor do cliente. No suposto de cambio dun artigo por outro é preciso que o cliente informe debidamente o artigo que desexa.

12.4. Calquera produto que o cliente desexe cambiar ou devolver debe sempre facerse coa embalaxe e a etiquetaxe orixinais e intactas, convenientemente empaquetado na súa embalaxe orixinal e protexida correctamente. O artigo para devolver debe atoparse no mesmo estado no que foi recibido o cal será determinado por peritos de Cuevas y Cía., SA

12.5. Non se admitirá ningún cambio nin devolución en artigos personalizados, e no caso daqueles produtos que para a súa venda requiran dalgunha modificación.

12.6. Non se admitirá ningún cambio nin devolución de artigos de alimentación que foron desprecintados ou abertos, salvo en caso de mal estado do produto ou caducidade deste.

12.7. Se o pedido fose devolto á orixe debido a que a empresa de transportes non puido entregar a mercadoría ao destinatario, Cuevas y Cía., SA non se fará cargo dos gastos do reenvío.

12.8. Se a devolución ou cambio se debese a un erro ou mal estado dos produtos, Cuevas y Cía., SA daralle instrucións á axencia de transportes correspondente para proceder á recollida. Cuevas y Cía., SA. responsabilizarase de todos os gastos derivados da devolución e consecuente reposición do pedido correcto.

Neste caso, e unha vez recibido nas nosas instalacións o/s produto/s obxecto de devolución, Cuevas y Cía., SA procederá a verificar o bo estado do produto/s, e determinará se procede a devolución ou substitución destes. Nese caso procederase ao envío do novo/s produto/s, se se trata dun proceso de cambio ou a reembolsar o importe pago no caso de devolución, mediante unha transferencia bancaria na conta do cliente. Todo iso no prazo dos seguintes 7 (SETE) días hábiles á súa recepción nos almacéns de Cuevas y Cía., SA.

12.9. Se Cuevas y Cía., SA realizou o envío correctamente e o cambio ou devolución se debe a motivos persoais do cliente, o tratamento dos cambios será distinto ao das devolucións.

Neste caso será o cliente quen asumirá os gastos de envío derivados da devolución. Para realizar a devolución, o cliente deberá remitir o produto a: Cuevas y Cía., SA, Polígono Industrial San Cibrao das Viñas C/1, n.º10 32901 Ourense Ao recibir o paquete, confirmarase o bo estado do produto e procederase a reembolsar o importe íntegro aboado polo cliente, sen ningunha retención, no prazo dos seguintes 7 (sete) días hábiles á súa recepción. O reembolso farase efectivo mediante unha transferencia bancaria ao número de conta proporcionado polo cliente. Non obstante o anterior, queda excluído o dereito de resolución (desistencia) naqueles casos en que pola natureza do contido das prestacións sexa imposible levalo a cabo, sen prexuízo da reclamación dos danos e perdas sufridos.

O enderezo ao que se nos debe chegar o produto é o seguinte: Cuevas y Cía., SA Polígono Industrial San Cibrao das Viñas C/1, n.º10 32009 Ourense e indicará o número de pedido de venda ao que fai referencia o albará.

13. RESPONSABILIDADE E EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADE

A nosa responsabilidade en relación con calquera produto adquirido no noso sitio web estará limitada estritamente ao prezo de compra do devandito produto.

Nada nas presentes condicións de compra exclúe nin limita de ningún xeito a nosa responsabilidade:

1. En caso de falecemento ou danos persoais ocasionados pola nosa neglixencia.
2. En caso de fraude ou falsidade fraudulenta.
3. En calquera asunto no que fose ilegal ou ilícito que excluísemos, limitásemos ou intentásemos excluír ou limitar a nosa responsabilidade.
Sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior e na medida en que así o permita a lei, e salvo que nas presentes condicións se dispoña o contrario, non aceptaremos ningunha responsabilidade por danos indirectos que se produzan como efecto secundario das perdas ou danos principais, que se produzan de calquera forma, e xa sexan ocasionados por ilícito civil (incluída neglixencia), incumprimento do contrato ou outros, mesmo se se puideron prever, incluídos sen carácter limitativo os seguintes:

1. Perdas de ingresos ou vendas.
2. Perda de negocio.
3. Lucro cesante ou perda de contratos.
4. Perda de aforros previstos.
5. Perda de datos.
6. Perda de tempo de xestión ou de horario de oficina.
Debido á natureza aberta deste sitio web e á posibilidade de que se produzan erros na almacenaxe e transmisión de información dixital, non garantimos a precisión e seguridade da información transmitida ou obtida por medio desta páxina web a non ser que se estableza expresamente o contrario nesta.

Todas as descricións de produtos, informacións e materiais que figuran nesta páxina web proporciónanse “no estado no que se atopan” e sen garantías expresas, implícitas ou que se deriven de calquera outro modo.

Na medida do posible, e segundo o permita a lei, excluímos todas as garantías deixando a salvo aquelas garantías que non poidan ser lexitimamente excluídas fronte aos consumidores.

Os produtos que vendemos, a miúdo poden presentar as características dos materiais naturais que se utilizan na súa fabricación. Estas características tales como a variación na textura, e na cor non terán a consideración de defectos ou taras. Ao contrario, debería contarse coa súa presenza e aprecialas. Unicamente seleccionamos os produtos da máxima calidade, pero as características naturais son inevitables e deben ser aceptadas como parte da aparencia individual do produto.

O disposto na presente cláusula non afectará os seus dereitos recoñecidos por lei en calidade de consumidor, nin o seu dereito para desistir o contrato.

14. PROPIEDADE INTELECTUAL

Vostede recoñece e consente que todo copyright, marca rexistrada e demais dereitos de propiedade intelectual sobre os materiais ou contidos que se achegan como parte da páxina web nos corresponden en todo momento a nós ou a quen nos outorgou a licenza para o seu uso. Vostede poderá facer uso do devandito material unicamente na forma en que llo autoricemos expresamente nós ou quen nos outorgou licenza para o seu uso. Isto non lle impedirá utilizar esta páxina web na medida necesaria para copiar a información sobre o seu pedido ou os datos de contacto.

15. COMUNICACIÓNS POR ESCRITO

A normativa aplicable esixe que parte da información ou comunicacións que lle enviemos sexan por escrito. Ao usar este sitio web, vostede acepta que a maior parte das comunicacións con nós sexan electrónicas. Poñerémonos en contracto con vostede por correo electrónico ou lle facilitaremos información colgando avisos nesta páxina web. Para os efectos contractuais, vostede consente en usar este medio electrónico de comunicación e recoñece que todo contrato, notificación, información e demais comunicacións que lle enviemos de forma electrónica cumpren cos requisitos legais de ser por escrito. Esta condición non afectará os seus dereitos recoñecidos por lei.

16. NOTIFICACIÓNS

As notificacións que vostede nos envíe deberán enviarse preferiblemente a través da nosa conta de correo electrónico de contacto atencionalcliente@marronglace.com. Conforme o disposto na cláusula 15 e salvo que se estipule o contrario, poderémoslle enviar comunicacións ben ao correo electrónico ou ben ao enderezo postal facilitado por vostede á hora de realizar un pedido.

Entenderase que as notificacións foron recibidas e foron correctamente feitas no mesmo instante en que se colguen no noso sitio web, 24 horas despois de enviarse unha mensaxe de correo electrónico, ou tres días despois da data de franqueo de calquera carta. Para probar que a notificación foi feita, será suficiente con probar, no caso dunha carta, que tiña o enderezo correcto, estaba correctamente selada e que foi debidamente entregada en correos ou nunha caixa de correos e, no caso dun correo electrónico, que este foi enviado ao enderezo de correo electrónico especificado polo receptor.

17. CESIÓN DE DEREITOS E OBRIGACIÓNS

O contrato entre vostede e nós é vinculante tanto para vostede como para nós, así como para os nosos respectivos sucesores, cesionarios e habentes causa.

Vostede non poderá transmitir, ceder, gravar ou de calquera outro modo transferir un contrato ou algún dos dereitos ou obrigacións derivados deste ao seu favor ou para vostede, sen obter o noso consentimento previo por escrito.

Podemos transmitir, ceder, gravar, subcontratar ou de calquera outro modo transferir un contrato ou algún dos dereitos ou obrigacións derivados deste ao noso favor ou para nós, en calquera momento durante a vixencia do contrato. Para evitar calquera dúbida, estas transmisións, cesións, gravames ou outras transferencias non afectarán os dereitos que vostedes teñen como consumidores recoñecidos por lei nin anularán, reducirán ou limitarán de calquera outra forma as garantías, tanto expresas como tácitas, que lles puidésemos outorgar.

18. ACONTECEMENTOS FÓRA DO NOSO CONTROL

Non seremos responsables por ningún incumprimento ou atraso no cumprimento dalgunha das obrigacións que asumamos ao amparo dun contrato, cuxa causa se deba a acontecementos que están fóra do noso control razoable (causa de forza maior).

As causas de forza maior incluirán calquera acto, acontecemento, falta de exercicio, omisión ou accidente que estea fóra do noso control razoable e incluirán especialmente (sen limitación) o seguinte:

1. Folgas, peches patronais ou outras medidas reivindicativas.
2. Conmoción civil, revolta, invasión, ataque terrorista ou ameaza terrorista, guerra (xa fose declarada ou non) ou ameaza ou preparativos de guerra.
3. Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, afundimento, epidemia ou calquera outro desastre natural.
4. Imposibilidade de uso de trens, barcos, avións, transportes de motor ou outros medios de transporte, públicos ou privados.
5. Imposibilidade de utilizar sistemas públicos ou privados de telecomunicacións.
6. Actos, decretos, lexislación, normativa ou restricións doutros gobernos.
7. Folga, fallos ou accidentes de transporte marítimo ou fluvial, postal ou calquera outro tipo de transporte.
Entenderase que a nosa obrigación de cumprimento en virtude dalgún contrato quedará suspendida durante o período en que a causa de forza maior continúe, e dispoñeremos dunha ampliación no prazo para cumprir a nosa obrigación mentres dure tal período. Poñeremos todos os medios razoables para que finalice a causa de forza maior ou para atopar unha solución por medio da cal poidamos cumprir as nosas obrigacións en virtude do contrato a pesar da causa de forza maior.

19. RENUNCIA

Se durante a vixencia dun contrato, deixásemos de insistir no cumprimento estrito dalgunha das obrigacións asumidas en virtude deste ou dalgunha das presentes condicións, ou se deixásemos de exercitar algún dos dereitos ou recursos que estivésemos facultados a exercitar ou interpoñer en virtude do devandito contrato ou estas condicións, tal feito non constituirá unha renuncia aos devanditos dereitos ou recursos nin o exonerará a vostede de cumprir con tales obrigacións.

As renuncias que fagamos a esixir o cumprimento non constituirán unha renuncia pola nosa banda a esixir cumprimentos posteriores.

Ningunha renuncia pola nosa banda a algunha das presentes condicións producirá efectos, a non ser que se estipule de forma expresa que é unha renuncia e se lle comunique a vostede por escrito de conformidade co disposto no apartado de notificacións anterior.

20. DIVISIBILIDADE

Se algunha das presentes condicións ou algunha disposición dun contrato fosen consideradas inválidas, ilegais ou inexecutables nalgunha medida pola autoridade competente, separaranse das restantes, condicións e disposicións que seguirán sendo válidas na medida en que así o permita a lei.

21. INTEGRIDADE DO CONTRATO

As presentes condicións e todo documento a que se faga referencia expresa nestes constitúen o acordo íntegro existente entre vostede e nós en relación co obxecto do contrato e substitúen a calquera outro pacto, acordo ou promesa anterior convida entre vostede e nós verbalmente ou por escrito.

Vostede e nós recoñecemos acceder a celebrar o presente contrato sen confiar en ningunha declaración ou promesa feita pola outra parte ou que puidese inferirse de calquera declaración ou escrito nas negociacións establecidas polos dous antes do devandito contrato, salvo aquilo que figura expresamente mencionado nas presentes condicións.

Nin vostede nin nós dispoñeremos de recursos fronte a calquera declaración incerta realizada pola outra parte, verbal ou escrita, con anterioridade á data do contrato (salvo que se fixo tal declaración incerta de forma fraudulenta) e o único recurso de que dispoñerá a outra parte será por incumprimento de contrato de conformidade co disposto nas presentes condicións.

22. O NOSO DEREITO PARA MODIFICAR ESTAS CONDICIÓNS

Temos dereito de revisar e modificar as presentes condicións en calquera momento.

Vostede estará suxeito ás políticas e condicións vixentes no momento en que efectúe cada pedido, salvo que por lei ou decisión de organismos gobernamentais debamos facer cambios nas devanditas políticas, condicións ou declaración de privacidade, nese caso, os posibles cambios afectarán tamén aos pedidos que vostede fixese previamente.

23. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

23.1 O presente contrato rexerase pola lexislación española, que será de aplicación no non disposto neste contrato en materia de interpretación, validez e execución.

23.2 No caso de que se produza calquera tipo de discrepancia ou reclamación entre as partes en relación co cumprimento ou o contido das presentes condicións xerais, as partes negociarán de boa fe para intentar resolver tal discrepancia ou reclamación dentro do prazo máximo de (20) vinte días naturais contados a partir da data en que calquera delas lle notifique formalmente á outra que xurdiu a discrepancia ou notifique a reclamación.

Para o suposto de que a discrepancia ou a reclamación non se resolvese dentro do prazo máximo sinalado, as partes someten a decisión do asunto exposto aos xulgados e tribunais de Ourense, con renuncia expresa ao seu propio foro, se este fose outro.

Se vostede está a contratar como consumidor, nada na presente cláusula afectará os dereitos que como tal lle recoñece a lexislación vixente.

24. COMENTARIOS E SUXESTIÓNS

Os seus comentarios e suxestións serán ben recibidos. Rogámoslle que nos envíen tales comentarios e suxestións a través do noso enderezo de correo electrónico de contacto.